زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

اشرف شاه منصوری
اشرف شاه منصوری

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^