معرفی

مشخصات فردی

اشرف شاه منصوری

نام - نام خانوادگی : اشرف   شاه منصوری

پست الکترونیکی : a_shahmansouri@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آمار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پونا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت منابع انسانی گرایش صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه پونا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت منابع انسانی گرایش صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پونا

سوابق اجرایی

مدیر دفتر استخدام هیات علمی

مدیر گروه صنعتی

مدیر گروه بیمه

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی

عضو کمیته جذب و بورس گروه صنعتی

عضو کمیته جذب و بورس گروه بیمه

امور پژوهشی گروه صنعتیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی


1.  عضو انجمن بازرگانی ایران

2. مشاور معاونت مهارتهای پیشرفته سازمان فنی حرفه ای کشور

3. مشاور موسسه همیاری اشتغال جوانان تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1379/11/01

اشرف شاه منصوری
اشرف شاه منصوری

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^